Wstęp


Lous Warsaw Sp. z o.o. z zaangażowaniem podchodzi do kwestii ochrony prywatności klientów i poważnie traktuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. Będziemy jasno i przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

Niniejsza polityka prywatności określa następujące kwestie:
 • Jakie dane osobowe użytkowników zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszej witryny
 • Skąd pozyskujemy dane osobowe użytkowników
 • Co robimy z danymi osobowymi użytkowników
 • W jaki sposób przechowujemy dane osobowe użytkowników
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane osobowe użytkowników
 • Jak realizujemy prawo użytkowników do ochrony danych osobowych
 • W jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych
Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Unii Europejskiej.

Administrator danych


Lous Warsaw sp. z o.o. pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych dotyczących klientów Lous Warsaw. Spółka Lous Warsaw jest wpisana do Krajowego Rejestru Spółek pod numerem 0000538478, a jej siedziba znajduje się pod adresem: Nowogrodzka 44/14, 00-695 Warszawa, Polska.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail lous@lous.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@lous.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Gromadzone dane osobowe


Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły płatności czy informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.
Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika gdy tworzy konto, korzysta z naszej witryny internetowej, uczestniczy w ankiecie lub konkursie lub kontaktuje się z nami.
Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:
 • Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu
 • Informacje na temat zakupionych produktów
 • Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej
 • Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do nas przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon

Cel gromadzenia danych osobowych


Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane w następujących celach:
 • Zapewnianie produktów zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu realizacji zamówienia
 • Skontaktowania się z użytkownikiem w ramach obsługi sprzedaży. Wysyłane użytkownikowi wiadomości na temat zamówionych produktów oraz obsługi procesu sprzedaży. Takie wiadomości nie są wysyłane w celach marketingowych i nie można zrezygnować z ich otrzymywania
 • Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do zarządzania naszymi relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta
 • Świadczenie spersonalizowanych usług: wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu dostarczania informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, a także w celu personalizacji oferowanych usług, takich jak oferty specjalne.
 • Marketing: od czasu do czasu będziemy wysyłać użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o promocjach. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na etapie zakładania konta. Ponadto każda przesłana przez nas elektroniczna wiadomość będzie zawierać możliwość zaznaczenia, że użytkownik nie życzy sobie dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie wówczas, gdy będzie mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich dane osobowe użytkownika zostały zebrane i celu, w którym będzie je wykorzystywać.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych użytkowników będzie dla nas niezbędne do zawarcia z użytkownikiem umowy sprzedaży i wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących przypadkach:
 • w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu świadczenia usługi wysyłki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w przypadku kierowania do użytkowników treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; prawnie uzasadniony interes administratora polega na promowaniu własnej marki
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników na naszej witrynie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw

Okres przetwarzania danych przez administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Pliki cookies oraz technologie zbliżone


Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika, przeglądającego witrynę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika i dokonywanych przez niego czynności.

Administrator informuje, że pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia użytkownika oraz jego danych. Administrator informuje także, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Zanim jednak użytkownik zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki powinien pamiętać, że wiele cookies podnosi wygodę korzystania z witryny. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać witryna w przeglądarce użytkownika.

Administrator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji podczas korzystania z witryny.

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą witrynę jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe oraz podobne technologie (local storage) przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies)
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej tj. analityki danych

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz możliwości ich zablokowania w przeglądarce, przejdź na stronę: http://www.allaboutcookies.org.

Bezpieczeństwo danych osobowych


Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.

Dostarczane dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie.

Odbiorcy danych osobowych


W związku z realizacją umów dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Lous Warsaw Sp. z o.o..

Dane osobowe użytkowników mogą być także udostępniane następującym osobom trzecim:
 • Usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez Lous Warsaw Sp z o.o. i dla Lous Warsaw Sp z o.o. usług. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe. Podmioty te działają na zlecenie Lous Warsaw Sp z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług
 • Dostawcy usług związanych z zarządzeniem dostawą produktów (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe)
 • Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony praw administratora (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne)

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

Uprawnienia użytkownika


Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w witrynie.

Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie użytkownikowi zgłaszającemu żądanie, administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych
 • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych osobowych dotyczących użytkownika zgłaszającego żądanie
 • prawo do sprostowania – administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne
 • prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę użytkownik, którego dane osobowe dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych)
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie administratora, jak również tego innego podmiotu
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie
 • prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody
 • prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw użytkownika


Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej (na adres: Nowogrodzka 44/14, 00-695 Warszawa, Polska) lub e-mailowej (iod@lous.pl).

Jeżeli administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Jest to kolejny stosowany środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Zmiany w polityce prywatności


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 24 maja 2018 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów